+ -

Research Members

  • • Mr. Jian Liao
  • • Dr. Haiyang Jia
  • • Ms. Jane Kwok
  • • Dr. Huaxiong Li
  • • Mr. Jun Peng
  • • Mr. Shihao Zhou
  • • Miss. Weijia Ran
  • • Miss. Jie Liu
  • • Ms. Jean Lai
  • • Dr. Jiaqi Yan