+ -

Student

  • • Weijia Ran(Mphil). Now, PhD Student, SUNY Albany
  • • Alex Chu(EdD)
  • • Bian Wu(PhD)
  • • Bo Cheng(PhD)
  • • Jie Liu(MScLIM)
  • • Bei Yuan(PhD)
  • • Shihao Zhou(MScLIM). Now, PhD Student, Virginia Tech